UNESCO:n biosfäärialueet

Millaisia biosfäärialueet ja niiden toiminta ovat?

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco ylläpitää kansainvälistä biosfäärialueiden verkostoa. Toiminnan taustalla on vuonna 1971 perustettu Man and Biosphere (MAB) -ohjelma, johon kuuluu nykyisin  727 aluetta 131 maasta. Biosfäärialueet ovat taloudellisen, sosiaalisen, ekologisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen malli- ja oppimisalueita. Alueiden toiminnassa edistetään luonnon monimuotoisuutta, kestävää kehitystä sekä ympäristökasvatusta ja -tutkimusta.

Biosfäärialue on ennen kaikkea kestävän paikallisen ja alueellisen kehittämisen työväline. Sen käyttötavasta vastaavat alueen omat toimijat; kunnat, maanomistajat, asukkaat, yhteisöt, yritykset sekä oppi- ja tutkimuslaitokset. Konsepti on luonteeltaan mahdollistava, ei rajoittava; tavoitteena on edistää ihmisen ja luonnon tasapainoista vuorovaikutusta kokonaisvaltaisesti ja vapaaehtoisiin toimenpiteisiin perustuen.

Suunnitteilla olevan biosfäärialueen on tarkoitus toimia Päijänteen alueen kestävän kehittämisen yhteistyöalustana. Toimijoiden määrittelemien kehittämistavoitteiden saavuttamiseksi voidaan hakea rahoitusta monentyyppisille tutkimus- ja kehittämishankkeille. Toiminnassa voidaan esimerkiksi vahvistaa bio- ja kiertotalouden osaamista ja toimijaverkostoja, tukea alueella tuotettujen kestävien tuotteiden ja palvelujen yhteismarkkinointia sekä toteuttaa paikallisten yhteisöjen kestävyyttä edistäviä hankkeita.

Yhden käyttökelpoisen viitekehyksen biosfäärialueiden toiminnan suunnittelulle tarjoaa YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030. Käytännössä biosfäärialueiden toiminnan painopisteissä ja toimintatavoissa esiintyy globaalilla tasolla huomattavaa vaihtelua. Usein tiheämmin asutuilla biosfäärialueilla elinkeinotoimintojen kehittämiseen liittyvät teemat ovat toiminnassa vahvemmin esillä kuin harvaanasutuilla alueilla, joissa puolestaan suojeltujen alueiden pinta-alat ovat yleensä laajemmat.

Vieritä ylös
Skip to content